Platforma Subskrypcyjna dla Księgowych

Co otrzymujesz?

Co miesiąc 3 materiały wideo omawiające w sposób praktyczny i zwięzły, z minimalną ilością teorii po 1 zagadnieniu:

 1. Z zakresu rachunkowości,
 2. Z obszaru podatków,
 3. Z innych zagadnień ważnych dla księgowych, np. prawa spółek, naliczania płac i ZUS, analizy finansowej, funkcji programu Excel, itp.

Łącznie to ok. 2-3 godziny wideo.

Do tego dodatkowe zadania do samodzielnego wykonania, quizy sprawdzające wiedzę wraz z plikami Excela do wykorzystania w swojej pracy.

W momencie dołączenia otrzymujesz nagrania webinarów, w tym 3 dotyczące zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansoweg (łącznie z webinarem, który odbył się 15 grudnia b.r. na temat Inwentaryzacji) – łącznie to ponad 8 godzin wiedzy!

W tym m.in.:

 1. Zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości i problemów podczas zamykania ksiąg rachunkowych
 2. Zasady inwentaryzacji poszczególnych pozycji aktywów i pasywów – nie tylko zapasów, środków trwałych czy rozrachunków, ale także np. sald rozliczeń międzyokresowych czy kapitałów.
 3. Uzgadnianie kręgu kosztów, sposoby ujęcia wyrobów gotowych w przypadku gdy nie prowadzi się kont zespołu “5”
 4. Wycena aktywów i pasywów do bilansu – praktyczne wskazówki
 5. Uzgadnianie sald księgowych, w tym zgodność pomiędzy kontami księgowymi oraz ewidencją syntetyczną i analityczną
 6. Tworzenie rezerw na przewidywane straty
 7. Zobowiązania warunkowe wymagające opisania w sprawozdaniu
 8.  Wprowadzenie leasingu do ksiąg rachunkowych 
 9. Zasady ustalania podatku odroczonego
 10. Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzania wraz z elementami analizy przepływów pieniężnych z określeniem obszarów zagrożonych niedostateczną płynnością 
 11. Elementy analizy finansowej na podstawie wskaźników finansowych na przykładzie danych rzeczywistych firm – ustalanie poziomu rentowności, efektywności działania i płynności na przestrzeni lat oraz w porównaniu z firmami konkurencyjnymi.
 12. Prognozowanie danych finansowych – bilansu, RZiS oraz RPP na praktycznym przykładzie
 13. Zasady organizowania systemu kontroli wewnętrznej w firmie aby skutecznie zapobiegać powstawaniu błędów, nadużyć i nieprawidłowości
 14. inne zagadnienia

Do tego pliki pomocnicze w Excelu:

 1. Wprowadzenie leasingu do ksiąg

2. Analiza wskaźnikowa bilansu i RZiS

3. Rachunek Przepływów pieniężnych

4. Tabela amortyzacyjna środków trwałych i WNiP

Ponadto wzór Protokołu z inwentaryzacji aktywów i pasywów

Subskrypcja na 360 dni (w cenie 10 miesięcy) 270 zł brutto

Subskrypcja na 180 dni (w cenie 5 miesięcy) 135 zł brutto