Projekt bez tytułu - 2022-04-26T162958.734

Kurs księgowego bilansisty I i II stopnia w systemie płatności cyklicznych

 

CO WCHODZI W SKŁAD KURSU:

 
Stopień I 
 
Zaczynamy od Powtórki zagadnień podstawowych – przypomnisz sobie co to jest dziennik, zestawienie obrotów i sald, jak je uzgadniać, co to są konta aktywne, pasywne, aktywno-pasywne i wynikowe. Zagadnienia te zostaną przedstawione w programie finansowo-księgowym Rewizor aby ułatwić Ci ich praktyczne przećwiczenie w Twoim programie.
 
Część teoretyczna i praktyczna przeplatają się aby urozmaicić kurs i nie znużyć – lekcje, które zapoznają Cię z przepisami ustawy o rachunkowości są zobrazowane przykładami praktycznymi i zakończone quizami sprawdzającym zdobytą wiedzę aby stworzyć solidne podstawy dla umiejętności praktycznych.
 
Część główna – praktyczna – lekcje odbywają się z zastosowanie systemu f-k Rewizor, jak również z wykorzystaniem programu magazynowego Subiekt i arkuszy Excela.
 
W tej części nauczysz się:
 
1. ✅ Zakładać podmiot w programie f-k i ustalać parametry płatnika, takie jak sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy czy VAT
 
2. ✅ Ustalać wykaz kont księgowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
 
3. ✅ Wprowadzać i importować bilans otwarcia
 
4. ✅ Rozliczać podatki – podatek dochodowy oraz podatek VAT – poznasz najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest potrzebna na stanowisku samodzielnego księgowego
 
5. ✅ Wprowadzać dokumenty księgowe – w tym faktury zakupu, sprzedaży, dokumenty magazynowe PZ, WZ, RW, PW itp. do systemu f-k – ustalać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym oraz VAT, poznasz zasady funkcjonowania konta Rozliczenie VAT w przyszłych okresach
 
6. ✅ Wprowadzać i amortyzować środki trwałe, w tym – praca na tabeli amortyzacyjnej w programie Excel oraz ustalać amortyzację podatkową – dowiesz się co to jest KŚT i jakie ma zastosowanie dla ustalenia amortyzacji podatkowej
 
7. ✅ Uzgadniać konta środków trwałych, umorzenia i amortyzacji z danymi w tabeli amortyzacyjnej
 
8. ✅ Ujmować w księgach faktury zaliczkowe oraz rozliczać po zakończeniu usługi/dostarczeniu towaru
 
9. ✅ Poznasz Podstawy pracy z programem magazynowym (na przykładzie programu Subiekt) aby właściwie kontrolować dane w nim zawarte a także weryfikować poprawność ich importu do systemu f-k
 
10. ✅ Uzgadniać stany i obroty magazynowe z danymi na kontach księgowych
 
11. ✅ Ustalać schematy importu danych z programu magazynowego do programu f-k oraz importować dokumenty magazynowe oraz sprzedaży
 
12. ✅ Uzgadniać dane pochodzące z innych programów/systemów z danymi ksiąg rachunkowych
 
13. ✅ Wprowadzać i odpowiednio ujmować w deklaracjach VAT transakcje międzynarodowe – WDT, WNT, import usług, usługi świadczone poza terytorium kraju
 
14. ✅ Rozliczać różnice kursowe – zarówno zrealizowane, jak również dokonywać wyceny walut na koniec roku, uzgadniać salda kont walutowych
 
15. ✅ Poznasz Podstawowe zasady sporządzania listy płac, ustalania składek ZUS i ujęcia w księgach.
 
16. ✅ Rejestrować operacje na kontach rodzajowych (zespół 4) 
 
17. ✅ Tworzyć schematy importu dokumentów, pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania
 
Stopień II
 
Tutaj również część teoretyczna i praktyczna przeplatają się a lekcje, które zapoznają Cię z przepisami ustawy o rachunkowości są zobrazowane przykładami praktycznymi i zakończone quizami sprawdzającym zdobytą wiedzę aby stworzyć solidne podstawy dla umiejętności praktycznych.
 
 
Część główna – praktyczna – lekcje odbywają się z zastosowanie systemu f-k Rewizor, jak również z wykorzystaniem programu magazynowego Subiekt i arkuszy Excela.
 
Z tej części nauczysz się:
 
18. ✅ Rozpoznawać różne rodzaje spółek prowadzących działalność gospodarczą oraz najważniejsze różnice, co ma praktyczne przełożenie m.in. na sposób prowadzenia ksiąg czy opodatkowania
 
19. ✅ Ustalać metodę wyceny środków pieniężnych w walutach obcych oraz wyceny rozchodów magazynowych – FIFO, LIFO, średnia ważona i szczegółowa identyfikacja cen oraz poznasz wpływ zastosowanej metody wyceny na saldo bilansowe
 
20. ✅ Uzgadniać konta księgowe z rejestrami VAT i sporządzać deklaracje VAT
 
21. ✅ Ujmować w księgach Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne i uzgadniać salda na koniec roku
 
22. ✅ Pracować z Modułem rozrachunków – uzgadniać stan rozrachunków w module rozrachunków z saldami księgowymi rozrachunków
 
23. ✅Ustalać odpisy aktualizujące zapasy, środki trwałe czy należności oraz rozwiązywać odpisy, ujmować likwidacje czy rezerwy
 
24. ✅  Poznasz podstawy programu Płatnik aby samodzielnie naliczać płace i składki ZUS w małej firmie
 
25. ✅ Uzgadniać rozrachunki z pracownikami, US, ZUS
 
26. ✅ Analizować niezgodności, przeglądać zapisy na kontach, zestawienia obrotów i sald, uzgadniać salda z wykorzystaniem arkuszy programu Excel
 
27. ✅ Rejestrować operacje według miejsc powstawania kosztów (zespół 5)
 
28. ✅ Rozliczać koszt wytworzenia produktu, ustalać produkcję w toku oraz zmianę stanu produktów
 
29. ✅ Zamykać krąg kosztów w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
 
30. ✅ Analizować zestawienia obrotów i sald, zamykać księgi, sporządzać polecenia księgowania, przygotowywać wydruki
 
31. ✅ Przenosić konta wynikowe na wynik finansowy
 
32. ✅ Ustalać zaliczki na podatek dochodowy, w tym wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów i przychodów (trwałe i przejściowe), tzw. koszty i przychody statystyczne
 
33. ✅ Wprowadzać salda do bilansu i rachunku zysków i strat z wykorzystaniem arkuszy Excela
 
34. ✅ Poznasz Zasady sporządzania informacji dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień
 
35. ✅ Rozliczać wynik finansowy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników
 
36. ✅ Poznasz zasady wprowadzania leasingu do ksiąg, rozliczania usług budowlanych, ustalania zasadności założenia kontynuacji działania, przekształcania danych porównawczych i podstawy innych zagadnień zaawansowanych.
 
⚠️ Dodatkowy moduł: Rozpoczęcie pracy z programem Optima oraz Symfonia Finanse i Księgowość pozwoli Ci na zapoznanie się z tymi programami.
Abonament testowy – subskrypcja dzienna 5 pln