Warsztat Zamknięcie roku w księgach i sporządzenie Sprawozdania Finansowego

 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ Z TEGO WARSZTATU:

 1. 1.Przeprowadzać prace bilansowe spółki produkcyjno -handlowo -usługowej działającej na rynkach międzynarodowych – w programie finansowo-księgowym, w tym wprowadzać odpowiednie zapisy związane z wyceną, jak różnice kursowe bilansowe, odpisy aktualizujące, rezerwy, pożyczki wg Rozp. w sprawie instrumentów finansowych, rozliczać kontrakty czy wprowadzać leasing do ksiąg i naliczać podatek odroczony
 2. 2. przenosić konta na wynik finansowy, ustalać bilans otwarcia roku następnego
 3.  
 4. 3.sporządzać bilans i RZiS w dwóch wariantach – porównawczym i kalkulacyjnym
 5.  
 6. 4.Przygotować informację dodatkową dla “dużych” jednostek, czyli wg zał. nr 1, w tym przedstawiać zestawienie różnic między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania
 7.  
 8. 5.Sporządzać rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym
 9.  
 10. 6.Przygotować dane do sprawozdania z działalności (zarządu) oraz deklaracji PIT/CIT.
 

Szczegółowy zakres prac bilansowych w zakresie uzgadniania ksiąg i stworzenia bazy do sporządzenia SF, które nauczysz się przeprowadzać, to m.in.:

 1. 1. Uzgodnienie kont rozrachunków – wg modułu rozrachunków z kontami księgowymi kontrahentów
 2.  
 3. 2. Uzgodnienie rozrachunków z pracownikami oraz US i ZUS według kont księgowych z odpowiednimi deklaracjami i listami płac.
 4.  
 5. 3. Uzgodnienie tabeli amortyzacyjnej z zapisami i obrotami kont księgowych środków trwałych – brutto i umorzenia oraz z amortyzacją Weryfikacja środków trwałych w budowie
 6.  
 7. 4. Uzgodnienie ewidencji analitycznej rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, w tym otrzymanych zaliczek z kontami księgowymi
 8.  
 9. 5. Naliczenie różnic kursowych bilansowych w odniesieniu do rozrachunków i środków pieniężnych – w kasie i na rachunkach bankowych
 10.  
 11. 6. Uzgodnienie stanów bilansowych zapasów – materiałów, towarów, wyrobów i produkcji w toku – w programie magazynowym z saldami kont księgowych
 12.  
 13. 7. Weryfikacja kont rozliczenia zakupu materiałów, towarów i środków trwałych Wprowadzenie do ksiąg składnika w leasingu i odpowiednie zapisy na koniec roku oraz weryfikacja ich prawidłowości
 14.  
 15. 8. Ustalenie stopnia zaawansowania prac długoterminowych i wprowadzenie odpowiednich zapisów do ksiąg
 16.  
 17. 9. Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobów gotowych oraz ustalenie produkcji w toku i wprowadzenie odpowiednich zapisów w księgach
 18.  
 19. 10. Wycena pożyczki wg skorygowanej ceny nabycia zgodnie z Rozp. MF w sprawie instrumentów finansowych
 20.  
 21. 11. Ustalenie koniecznych odpisów aktualizujących aktywa i wprowadzenie do ksiąg
 22.  
 23. 12. Ustalenie biernych rozliczeń z tytułu odpraw emerytalnych
 24.  
 25. 13. Oszacowanie rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań warunkowych
 26.  
 27. 14. Ustalenie kosztów dotyczących lat ubiegłych wykazywanych jako zysk/strata z lat ubiegłych i odpowiednie przekształcenie danych porównawczych za rok ubiegły
 28.  
 29. 15. Naliczenie podatku odroczonego oraz ustalenie przychodów i kosztów niepodatkowych do ustalenia podstawy opodatkowania PIT/CIT
Warsztat Zamknięcie roku w księgach i sporządzenie SF