Warsztat – szkolenie online – Zamknięcie roku 2021 w księgach rachunkowych

A co jest przedmiotem Warsztatu?

Zajmiemy się w nim m.in.:

uzgadnianiem ksiąg, sald z ewidencją analityczną, jak moduł rozrachunków, tabela amortyzacyjna itp., szukanie błędów i ich poprawianie

—wprowadzaniem zapisów związanych z wyceną roczną, w tym odpisów aktualizujących, rezerw, różnic kursowych,

zagadnieniami zaawansowanymi jak wprowadzenie do środków trwałych samochodu w leasingu, rozliczenie usług budowlanych, naliczanie podatku odroczonego

—przeksięgowaniem na wynik finansowy i sporządzenie RZiS w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, zamknięcie kręgu kosztów w obu wariantach

—sporządzeniem sprawozdania finansowego, w tym informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym

—przygotowaniem danych do rozliczenia podatku dochodowego za 2021 rok

Bonus! Warsztat – Zamknięcie roku 2020 o wartości 390 zł