Opublikowano Dodaj komentarz

Pułapki Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego

Pułapka nr 1 😱

Wprowadzenia do sprawozdania finansowego – częsty błąd użytkowników programu Novator 😌

Osoby korzystające ze wspomnianego programu (którego jestem współautorką) a który służy do sporządzania sprawozdań finansowych co jakiś czas zgłaszają, że powstał problem przy wysyłce e-sprawozdania do KRS.

✅ Okazuje się bowiem, że na pytanie, na które odpowiedź musi znaleźć się we Wprowadzeniu do SF każdej jednostki (bez względu na to wg jakiego załącznika je sporządza):Czy NIE istnieją przesłanki zagrożenia kontynuacji działania odpowiadają: NIE.

Odpowiedź jest równoznaczna z tym, że ISTNIEJĄ przesłanki zagrożenia kontynuacji, dlatego w kolejnym kroku należy je opisać. Jeśli pozostawi się puste pole e-sprawozdanie zostanie uznane za błędne i nie zostanie zaakceptowane przez system np. RDF.

Jeśli więc nie ma takich przesłanek, odpowiedź na pytanie czy NIE istnieją powinna być tak (czyli tak, zgadza się, nie istnieją).

Pułapka nr 2

Zdarza się, że księgowi sporządzający sprawozdanie uproszczone, czyli wg załącznika nr 4 lub 5 do UoR pomijają informacje dotyczące zastosowanych uproszczeń dla jednostek małych i mikro.

Pozostawienie tego pola pustego, również powoduje, że systemy odrzucają takie e-sprawozdanie.

Jakie informacje tam zawrzeć❓

Będzie to np.:

1️⃣ fakt sporządzenia sprawozdania wg określonego załącznika,

2️⃣ w przypadku jednostek mikro nie sporządzanie Dodatkowych Informacji i Objaśnień i zastąpienie ich Informacją uzupełniającą do bilansu,

3️⃣ niestosowanie zasad ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów (nie tworzenie odpisów aktualizujących i rezerw) czy

4️⃣ rezygnacja z tworzenia rozliczeń m/o biernych na przyszłe świadczenia pracownicze przez niektóre jednostki małe, mikro czy OPP.

ℹ️ Jednostka mała i mikro może bowiem stosować kombinację elementów SF z różnych załączników, do których stosowania jest uprawniona (czyli mała pochodzących z zał. nr 1 i nr 5 a mikro – nr 4,5 i 1).

Uwaga! ⚠️

Niestosowanie zasad Rozp. MF w sprawie instrumentów finansowych przez jednostkę mikro nie jest jej wyborem, tylko przepisem UoR, więc nie znajdzie się to w zakresie stosowanych uproszczeń.

▶️▶️▶️ Pamiętajmy, że we Wprowadzeniu zamieszczamy takie zasady rachunkowości, co do których ustawa daje prawo wyboru a nie wszystkie zastosowane (jak np. w Polityce Rachunkowości).

ℹ️ Natomiast:

1️⃣ ujęcie leasingu wg zasad podatkowych,

2️⃣ pominięcie podatku odroczonego,

3️⃣ zaliczenie do kosztu wytworzenia wyrobów kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,

4️⃣ niestosowanie przepisów rozp. w sprawie instrumentów finansowych to 🔎 uproszczenia niezależne od statusu jednostki, czyli zaliczania się do jednostek małych lub mikro (w związku z podjęciem stosownej uchwały przez organ zatwierdzający i spełnieniem warunków), tylko wynikające z faktu nieprzekroczenia określonych limitów (zbieżnych z właściwymi dla małych jednostek) 📌.

Aby je stosować nie jest konieczna uchwała organu zatwierdzającego, jedynie odpowiednie zapisy w Polityce Rachunkowości i we Wprowadzeniu do SF.

W związku z tym, ich opis można zawrzeć w ogólnych zasadach rachunkowości Wprowadzenia do SF, niekoniecznie w punkcie dotyczącym uproszczeń dla jednostek małych czy mikro 👇👇👇

Opublikowano 2 komentarze

Jak ustalić podstawę podatku odroczonego dla samochodu osobowego pow. 150 tys. zł

Jak wyliczyć wartość podatkową i bilansową środka trwałego w postaci samochodu osobowego o wartości początkowej 200.000 zł❓

Co stanowi tzw. trwałą a co przejściową różnicę między tymi wartościami❓

Zgodnie ze standardem nr 2 (KSR nr 2 Podatek dochodowy) wartość bilansową w takim przypadku ustala się w oparciu o wartość netto po odjęciu tzw. różnic trwałych 🤔

Różnica trwała to kwota, która w sposób trwały (a nie przejściowy) różni wartość podatkową i bilansową. O co tu chodzi❓

✅ Różnice przejściowe wynikają z innego momentu (innego roku obrotowego) zaliczenia danego kosztu czy przychodu dla celów bilansowych i podatkowych.

✔️ Na przykład – składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń wypłacanych w następnym miesiącu są KUP w momencie zapłaty, natomiast rachunkowo – w okresie, za który wypłaca się wynagrodzenia.

Tak więc są one zarówno kosztem podatkowym, jak i bilansowym, ale w różnych okresach.

✔️Wartość podatkowa zobowiązań wobec ZUS przejściowo różni się od wartości bilansowej.

✅ Różnice trwałe natomiast, to takie, które właśnie w sposób trwały różnią podatkowe ujęcie od bilansowego.

✔️Zobowiązania wobec US z tytułu odsetek od zaległości podatkowych nigdy nie będą kosztem podatkowym, natomiast kosztem rachunkowym będą w okresie, za który je naliczono.

⚠️ W przypadku wspomnianego samochodu osobowego taką trwałą różnicą jest 200.000 – 150.000 = 50.000 zł.

To kwota, które nigdy nie będzie KUP jako amortyzacja ś.t.

Dlatego dla celów ustalenia wartości bilansowej będącej podstawą podatku odroczonego, od wartości netto odejmujemy różnice trwałe, czyli 50.000 zł.

Na moment początkowego ujęcia, wartość bilansowa, jak i podatkowa będzie więc równa 150.000 zł.

Co zmieni się w kolejnych latach❓

Załóżmy, że podatkowo amortyzujemy go wg stawki 20%, natomiast przewidywany okres użytkowania, a co za tym idzie okres amortyzacji bilansowej wynosi 8 lat.

Amortyzacja podatkowa wyniesie więc 30.000 zł rocznie a bilansowa 18.750 zł rocznie (=150/8).

Skorygowana wartość bilansowa po 2 latach amortyzacji (liczona od wartości 150.000 dla celów podatku odroczonego) wyniesie:150.000 – 18.750 – 18.750 = 112.500 zł.

Natomiast wartość podatkowa:150.000 – 30.000 – 30.000 = 90.000 zł.

Różnica między wartościami wynosi: 112.500 – 90.000 = 22.500 zł i jest dodatnia, czyli jest podstawą rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

Rezerwa = 19% x 22.500 = 4.275 zł.

Opublikowano Dodaj komentarz

Uproszczenia w stosowaniu zasad rachunkowości

Jakie warunki należy spełnić aby:

✅ nie być zobowiązanym do wprowadzenia leasingu do ksiąg

✅ nie naliczać podatku odroczonego

✅ nie stosować Rozp. w sprawie instrumentów finansowych

✅ ustalać koszt wytworzenia wyrobów bez eliminowania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

🎁 Dodatkowo, na prostych przykładach liczbowych pokazuję co to są koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

Opublikowano Jeden komentarz

Niskocenne składniki długotrwałego użytkowania w księgach rachunkowych

Problem ujęcia wyposażenia i różnego rodzaju niskocennych środków trwałych pojawia się w każdej firmie.

Ustawa o rachunkowości w definicji środka trwałego 💻🖨📱 nie odnosi się do ich wartości, czyli nie ustala minimalnego limitu, jaki musiałaby przekraczać aby dany składnik zaliczyć do środków trwałych, wprowadza jedynie warunek przewidywanego okresu użytkowania powyżej 1 roku.

Interpretacja tej definicji wprost mogłaby prowadzić do wniosku, że każdy długopis 🖍✏️ czy zszywacz należy wprowadzić do ewidencji ŚT.

Jednak w rachunkowości wiodącą zasadą jest zasada istotności, która pozwala na wprowadzanie różnego rodzaju uproszczeń, które nie zniekształcają istotnie obrazu naszej firmy.

Do takich uproszczeń należy jednorazowa amortyzacja środków trwałych niskocennych lub ujęcie bezpośrednio w kosztach zużycia materiałów.

Podejmując decyzję w tej sprawie i ustalając próg wartościowy dla tych składników należy wziąć pod uwagę również konieczność inwentaryzowania środków trwałych.

🔍Jeśli bowiem ustalimy próg zaliczenia do ŚT na poziomie np. 100 zł, to do ewidencji środków trwałych będzie trzeba wprowadzić różnego rodzaju elementy wyposażenia i poddawać je okresowemu spisowi z natury a w pozostałych okresach weryfikacji, co może być kłopotliwe i nieefektywne. Dlatego warto aby w tej ewidencji ujmować tylko pozycje istotne.

Należy dodać, że ustalone przez nas progi nie mają nic wspólnego z limitami dla celów podatkowych, ustalanymi na takim samym poziomie w zasadzie dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości📌.

Zakwalifikowanie danego składnika majątku do środków trwałych (nieistotne czy niskocennych czy standardowych) powoduje konieczność ujęcia ich na koncie środków trwałych 🏣 oraz w ewidencji analitycznej środków trwałych (np. w postaci tabeli amortyzacyjnej).

Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie daty przyjęcia do użytkowania ŚT, dokumentów stanowiących podstawę ustalenia wartości początkowej, KŚT, stawki i kwoty amortyzacji, momentu rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów umorzeniowych, ewentualnych zwiększeń wartości, likwidacji czy sprzedaży i wartości netto, itp.W przypadku składników niskocennych możemy dokonać uproszczonych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub następnym.

Jeśli dany składnik nie mieści się w kategorii środków trwałych, jest ujmowany bezpośrednio w kosztach zużycia materiałów. Zasadniczo należy taki zapis wprowadzić do ksiąg w momencie przyjęcia do użytkowania.

Kolejnym uproszczeniem dotyczącym środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej jest możliwość zbiorczego ustalania odpisów amortyzacyjnych dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem (zarówno odpisów jednorazowych, jak i rozłożonych w czasie) – art. 32 ust. 6 UoR.

Możemy np. w 1 pozycji ewidencji ŚT wprowadzić 7 regałów magazynowych, ale także zestaw mebli (stoły, krzesła 🪑 itp.) 👇👇👇