Problematyczne zagadnienia inwentaryzacji zapasów

Inwentaryzacja ⏰ zapasów znajdujących się poza jednostką i zapasów obcych 🕵️

Dzisiaj wracamy do tematu inwentaryzacji🕵️, ponieważ często spotykam się z pytaniami jak spisywać zapasy, które znajdują się poza siedzibą firmy. Czy zapasy obce również należy spisać❓

Odpowiedź znajdziemy w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

✅ W pkt. 4 stanowiska stwierdzono, że zapasy🔧⚒ stanowiące własność jednostki, znajdujące się poza jednostką, inwentaryzuje się na podstawie otrzymanych od kontrahentów arkuszy 📝 potwierdzających przeprowadzenie ich spisu z natury lub potwierdzeń wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu ilościowego tych zapasów.

✅ Zasady uzyskiwania potwierdzeń 📩 są analogiczne do stosowanych przy inwentaryzacji należności. W razie braku informacji od kontrahenta inwentaryzację tych zapasów przeprowadza się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych 🧾 z odpowiednimi dokumentami️ 📑 i weryfikacji wartości tych składników 📃 (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy).

✅ Natomiast w pkt. 5 poinstruowano, że zapasy 🧱 obce będące własnością innych podmiotów, np. nieprzyjęte dostawy, towary przyjęte w komis, sprzedane, lecz nieodebrane towary lub wyroby gotowe, obce opakowania zwrotne, znajdujące się w jednostce inwentaryzuje się również drogą spisu z natury, ale ich spis obejmuje wyłącznie ustalenie stanu ilościowego 🔎📲.

✅ Wyniki spisu są przekazywane właścicielowi zapasów 🔩⚙️.

✅ Obowiązek spisu z natury zapasów obcych nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania (art. 26 ust. 2 ustawy)📌

✅Punkt nr 52 Stanowiska dotyczy spisu z natury zapasów w opakowaniach zbiorczych.

✅Zapis wskazuje, że w ustalenie ilości zapasów znajdujących się w oryginalnych, zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach 📦🛍fabrycznych (dostawcy), np. kartonach, paletach, workach, beczkach, wymagałoby otwarcia opakowań zbiorczych, co byłoby nieekonomiczne.

✅Z tego powodu pomiar stanu takich zapasów polega na przeliczeniu liczby opakowań zbiorczych i przemnożeniu jej przez podaną na nich deklarowaną zawartość pojedynczego opakowania, po uprzednim upewnieniu się, że z dużym prawdopodobieństwem stan deklarowany na każdym opakowaniu odpowiada rzeczywistemu.

✅W tym celu wybiera się jedno lub więcej przypadkowo, dowolnie, wybranych opakowań zbiorczych, otwiera je i liczy ich zawartość.

✅Jeżeli wyniki wyrywkowych ustaleń (rodzaj przechowywanego przedmiotu, jego ilość i jakość) są zgodne z danymi podanymi na opakowaniach, wówczas w toku spisu liczy się wyłącznie opakowania zbiorcze.

✅W razie występowania niezgodności rzeczywistej zawartości wybranego opakowania zbiorczego z zadeklarowanym na nim stanem konieczne jest przeprowadzenie większej liczby prób.

✅W razie istotnych niezgodności, stwierdzanych podczas kolejnych prób, zawartość wszystkich opakowań zbiorczych wymaga przeliczenia (sprawdzenia).

✅Należy zwrócić uwagę, że podobne przeliczenia powinny być wykonywane już przy odbiorze towaru, ponieważ późniejsze odkrycie różnic może napotkać trudności w procesie reklamacyjnym.

Kolejne pytanie, z którym się często spotykam, to czy księgowy odpowiada za inwentaryzację❓

Odpowiedź znajdziemy oczywiście w ustawie o rachunkowości, jednak stanowisko Komitetu szerzej omawia to zagadnienie w punkcie C. Odpowiedzialność kierownika jednostki:

Zgodnie z pkt. 9 za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury jest odpowiedzialny kierownik jednostki (wynika to z art. 4 ust. 5 ustawy)✅.

Nie może on ⛔️ scedować na inną osobę tej odpowiedzialności. Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, odpowiedzialność za spis z natury zapasów ponoszą wszyscy ❗️ jego członkowie.

⚠️Dotyczy to również przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości zostaną powierzone podmiotom zewnętrznym, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

10. Do zakresu odpowiedzialności 📓🧷kierownika jednostki za inwentaryzację zapasów drogą spisu z natury 🔎📝wchodzi między innymi: ℹ️ powołanie komisji inwentaryzacyjnej ℹ️ wyznaczenie jej przewodniczącego, ℹ️ wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji, określającego w szczególności przedmiot i terminy spisu (w tym: data przeprowadzenia inwentaryzacji, daty rozpoczęcia i zakończenia czynności spisowych), ℹ️ powiadomienie biegłego rewidenta o tych terminach, jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu, ℹ️ nadzór nad przebiegiem spisu i rozliczeniem jego wyników.11. Kierownik jednostki może zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing) 📌

Nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności 📓 w zakresie wskazanym w pkt. 10, a w szczególności od stworzenia warunków umożliwiających poprawne przeprowadzenie i rozliczenie wyników spisu 🔎📝

12. Ze względu na to, że inwentaryzacja drogą spisu z natury jest elementem rachunkowości, a jej terminowe i właściwe przeprowadzenie warunkuje rzetelność i kompletność ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego zadaniem księgowego 📌 jest wspomaganie kierownika jednostki w sprawach dotyczących inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury

Problematyczne zagadnienia inwentaryzacji zapasów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę