Quiz ze zmian w podatku dochodowym CIT

Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa:

1️⃣ Która spółka staje się podatnikiem CIT w 2021 roku

a. Spółka jawna, jeśli przynajmniej jednym ze wspólników nie jest osoba fizyczna i dodatkowo nie złoży informacji o wspólnikach do naczelnika US właściwego dla jej siedziby i naczelników US jej wspólników

b. Spółka jawna, jeśli przynajmniej jednym ze wspólników nie jest osoba fizyczna i dodatkowo nie złoży informacji o wspólnikach nie będących osobami fizycznymi do naczelnika US właściwego dla jej siedziby i jej wspólników

c. Spółka komandytowo-akcyjna

d. Spółka komandytowa, której wspólnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty

e. Spółka komandytowa, której przynajmniej jednym wspólnikiem nie jest osoba fizyczna

f. Odp. a) i c) są prawidłowe

g. Odp. c) i d) są prawidłowe

h. Odp. a) i d) są prawidłowe

i. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

2️⃣ Przychodem podatkowym w jednostce, która zgodnie z przepisami podatkowymi tworzy tzw. fundusz inwestycyjny jest:

a. Równowartość dokonanych dotychczas odpisów na fundusz inwestycyjny, jeżeli dokonano wydatku z funduszu na cele inne niż inwestycyjne,

b. Kwota środków pieniężnych wydatkowana na cele inne niż inwestycyjne, jeżeli wydatek został sfinansowany z funduszu inwestycyjnego tworzonego poprzez odpis w koszty podatkowe

c. Równowartość kwoty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z funduszu inwestycyjnego tworzonego w ciężar kosztów podatkowych

d. Odp. a) i c) są prawidłowe

e. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

3️⃣ Obowiązek publikowana realizowanej strategii podatkowej posiadają:

a. Podatnicy podatku CIT, którzy tworzą grupę kapitałową

b. Podatnicy inni niż grupy kapitałowe, jeżeli ich przychody przekraczają 100 mln. zł

c. Podatnicy inni niż grupy kapitałowe, jeżeli ich przychody przekraczają równowartość 50 mln. EUR

d. Podatkowe grupy kapitałowe

e. Odp. a) i b) są prawidłowe

f. Odp. c) i d) są prawidłowe

g. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

4️⃣ Możliwość stosowania stawki podatku 9% mają podatnicy CIT kontynuujący działalność, którzy:

a. W danym roku nie przekroczyli limitu przychodów równowartości w PLN 1.200.000 EUR

b. W danym roku nie przekroczyli limitu przychodów równowartości w PLN 2.000.000 EUR

c. W 2021 roku nie przekroczyli limitu przychodów równowartości w PLN 2.000.000 EUR a poprzednim roku 1.200.000 EUR

d. Zarówno w danym roku, jak i w poprzednim nie przekroczyli limitu przychodów stanowiącego równowartość 2 mln. EUR

e. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

5️⃣ Spółką nieruchomościową jest:

a. Spółka, w której wartość nieruchomości położonych w Polsce wynosi min. 50% sumy bilansowej i przekracza 10 mln zł.

b. Podmiot, w tym osoba fizyczna, w której bilansie wartość nieruchomości położonych w Polsce wynosi min. 50% sumy bilansowej i przekracza 10 mln zł.

c. Podmiot, której wartość nieruchomości położonych w Polsce wynosi min. 50% sumy aktywów i przekracza równowartość w złotych 50 mln EUR.

d. Podmiot, z wyłączeniem osób fizycznych, w którego bilansie wartość nieruchomości położonych w Polsce wynosi min. 50% sumy bilansowej i przekracza 10 mln zł.

e. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

6️⃣ Odpisy na fundusz inwestycyjny NIE stanowią kosztu uzyskania przychodów, jeżeli:

a. Równowartość odpisów została przekazana na wyodrębnionych rachunek bankowy w SKOKu w dniu poprzedzającym dokonanie odpisu

b. Odpis tworzony jest w spółce jawnej

c. Odpis tworzony jest z dopłat wspólników

d. Wydatki sfinansowane z funduszu nie stanowią wydatków inwestycyjnych

e. Spółka komandytowa utworzy go w roku następującym po roku, w którym stała się podatnikiem

f. 5 lat wcześniej dokonano wydatków z funduszu na cele operacyjne

g. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

h. Odpowiedź a, b, c jest prawidłowa

i. Odpowiedź b, c, e jest prawidłowa

j. Odpowiedź b, c, d, e jest prawidłowa

k. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

7️⃣ Stawkę amortyzacyjną dla budynku, który od momentu oddania do używania był przedmiotem najmu przez podatnika CIT i po upływie 10 lat został przez niego odkupiony od wynajmującego w 2021 roku stanowi:

a. Stawka amortyzacyjna wymieniona w wykazie stawek w zał. nr 1 do UPDOP

b. Stawka amortyzacyjna wymieniona w wykazie stawek w zał. nr 1 do UPDOP podwyższona zgodnie z art. 16j dla budynków używanych

c. 10% dla budynków mieszkalnych

d. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Quiz ze zmian w podatku dochodowym CIT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę