Błędy uznawane za przejawy tzw. kreatywnej księgowości

  1. Błędnie przyjęte stawki amortyzacyjne 🕵.

W przykładzie zaprezentowanym w poprzednich postach przedstawiłam błędny sposób ustalania stawek amortyzacji maszyn i urządzeń produkcyjnych 🏗.

Każdorazowo, przyjmując środek trwały ustalano stawki wynikające z przepisów podatkowych, pomimo, że przewidywane okres amortyzacji były znacznie dłuższe – nawet kilkukrotnie 😱.

Spowodowało to, że 30% wartości użytkowanego majątku było w całości zamortyzowane ⬇️.

Amortyzacja maszyn produkcyjnych stanowi element kosztu wytworzenia wyrobu gotowego.

W związku z kurczeniem się rynku, spółka sprzedawała mniej, co powinno skutkować niższym zyskiem ⬇️.

Jednak w sytuacji gdy w “tłustych” latach umorzyła w znacznym stopniu majątek produkcyjny, koszt wytworzenia w ostatnich latach spadł ⬇️, dzięki czemu wyniki finansowe nie uległy obniżeniu ⬇️ jakiego można byłoby się spodziewać.

Takim działaniem spółka niejako “wypłaszczyła” swoje wyniki finansowe – przez wiele lat je zaniżając (poprzez przyspieszoną amortyzację) a w ostatnich latach zawyżając (dzięki zaniżonej amortyzacji).

Tego rodzaju działania stanowią właśnie tzw. kreatywną księgowość, ponieważ manipulując, m.in. metodami wyceny powodują albo zawyżenie albo zaniżenie (zazwyczaj) wyniku finansowego.

2. Tworzenie nieuzasadnionych, nadmiernych rezerw.

Dlaczego rezerwy na ewentualne straty z tytułu zwrotu dotacji nie były zasadne❓

Po pierwsze – nie wystąpiło tzw. zdarzenie przeszłe warunkujące utworzenie rezerwy. Przecież nikt nie podjął decyzji o obniżeniu poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zauważono jedynie tendencję do jego spadku.

Gdyby np. podjęto decyzję o ich stopniowym zwalnianiu lub spowodowano odejście pracowników, wówczas należałoby oszacować jaka będzie wartość netto ŚTsD na moment gdy warunki udzielenia dotacji przestaną być spełnianie, zdyskontować ją na dzień bilansowy i tę kwotę wykazać jako rezerwę.

Dlaczego❓

Bo decyzja zostałaby podjęta w konkretnym roku i ten rok należałoby obciążyć kosztami rezerwy, pamiętając o zmianach wartości pieniądza w czasie.

W naszym przypadku nie zaistniało takie zdarzenie.Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty nie mające źródła w przeszłości. Np. nie tworzymy rezerw na przyszłe straty wynikające z przewidywanych w przyszłości zmian rynkowych.

Po drugie – nie wiadomo kiedy taka strata i w jakiej kwocie wystąpi.

Nie tworzymy rezerw jeśli nie jesteśmy w stanie ich oszacować.

Jeśli jednak wystąpi zdarzenie, którego skutkiem będzie (prawdopodobnie) w przyszłości wypływ tzw. korzyści ekonomicznych (zwykle środków pieniężnych), to należy to ujawnić w Informacji dodatkowej sprawozdania (opisać sytuację i ryzyka).

3. Odpisy aktualizujące aktywa

⚠️ Tworzenie nadmiernych odpisów lub ich zaniżanie stanowi podobnie, jak w przypadku rezerw czy nierzetelnego ustalania stawek amortyzacyjnych, sposób na manipulowanie wynikiem finansowym.

Podobnie jak rezerwy, można je “wykorzystać” do przerzucenia zysku ➕ na kolejne lata, np. w “tłustych” latach tworzy się odpisy czy rezerwy, które rozwiązuje się w czasie gdy wyniki spadają⬇️.

Wartość odpisu aktualizującego ma odzwierciedlać utratę przydatności danej pozycji w dalszej działalności (zmniejszenie ⬇️ częściowe lub całkowite).

Przydatność materiałów produkcyjnych 🔧🔩 będzie to możliwość wykorzystania w procesie produkcyjnym, w przypadku towarów i wyrobów – zdatność do sprzedaż, w przypadku środków trwałych 🏗 – np. zdolność produkcyjna a w przypadku inwestycji w akcje czy udziały – przynoszenia korzyści np. w postaci dywidendy.

✅ Więcej na temat odpisów dowiesz się na webinarze 19 stycznia b.r. o godz. 20.00.

Błędy uznawane za przejawy tzw. kreatywnej księgowości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę