Archiwum kategorii: Bez kategorii

Niskocenne składniki długotrwałego użytkowania w księgach rachunkowych

Problem ujęcia wyposażenia i różnego rodzaju niskocennych środków trwałych pojawia się w każdej firmie.

Ustawa o rachunkowości w definicji środka trwałego 💻🖨📱 nie odnosi się do ich wartości, czyli nie ustala minimalnego limitu, jaki musiałaby przekraczać aby dany składnik zaliczyć do środków trwałych, wprowadza jedynie warunek przewidywanego okresu użytkowania powyżej 1 roku.

Interpretacja tej definicji wprost mogłaby prowadzić do wniosku, że każdy długopis 🖍✏️ czy zszywacz należy wprowadzić do ewidencji ŚT.

Jednak w rachunkowości wiodącą zasadą jest zasada istotności, która pozwala na wprowadzanie różnego rodzaju uproszczeń, które nie zniekształcają istotnie obrazu naszej firmy.

Do takich uproszczeń należy jednorazowa amortyzacja środków trwałych niskocennych lub ujęcie bezpośrednio w kosztach zużycia materiałów.

Podejmując decyzję w tej sprawie i ustalając próg wartościowy dla tych składników należy wziąć pod uwagę również konieczność inwentaryzowania środków trwałych.

🔍Jeśli bowiem ustalimy próg zaliczenia do ŚT na poziomie np. 100 zł, to do ewidencji środków trwałych będzie trzeba wprowadzić różnego rodzaju elementy wyposażenia i poddawać je okresowemu spisowi z natury a w pozostałych okresach weryfikacji, co może być kłopotliwe i nieefektywne. Dlatego warto aby w tej ewidencji ujmować tylko pozycje istotne.

Należy dodać, że ustalone przez nas progi nie mają nic wspólnego z limitami dla celów podatkowych, ustalanymi na takim samym poziomie w zasadzie dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości📌.

Zakwalifikowanie danego składnika majątku do środków trwałych (nieistotne czy niskocennych czy standardowych) powoduje konieczność ujęcia ich na koncie środków trwałych 🏣 oraz w ewidencji analitycznej środków trwałych (np. w postaci tabeli amortyzacyjnej).

Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie daty przyjęcia do użytkowania ŚT, dokumentów stanowiących podstawę ustalenia wartości początkowej, KŚT, stawki i kwoty amortyzacji, momentu rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów umorzeniowych, ewentualnych zwiększeń wartości, likwidacji czy sprzedaży i wartości netto, itp.W przypadku składników niskocennych możemy dokonać uproszczonych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub następnym.

Jeśli dany składnik nie mieści się w kategorii środków trwałych, jest ujmowany bezpośrednio w kosztach zużycia materiałów. Zasadniczo należy taki zapis wprowadzić do ksiąg w momencie przyjęcia do użytkowania.

Kolejnym uproszczeniem dotyczącym środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej jest możliwość zbiorczego ustalania odpisów amortyzacyjnych dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem (zarówno odpisów jednorazowych, jak i rozłożonych w czasie) – art. 32 ust. 6 UoR.

Możemy np. w 1 pozycji ewidencji ŚT wprowadzić 7 regałów magazynowych, ale także zestaw mebli (stoły, krzesła 🪑 itp.) 👇👇👇

Uzgadnianie kont i tzw. czystość obrotów na koncie

Co to jest tzw. czystość obrotów konta i po co w ogóle ją zachowywać❓

Jest to pojęcie wyłącznie techniczne, nie uregulowane przepisami ustawy o rachunkowości. Sposób ujęcia zapisów na kontach należy opisać w Polityce rachunkowości📑, ale nie oznacza to zakazu stosowania zapisów, które zakłócałyby tzw. zasadę czystości obrotów.

Oznacza ona taki sposób ujęcia zapisów, który nie powoduje zawyżenia obrotów na koncie, w szczególności ujmowanie korekt ➖ po tej samej stronie konta, co zapisy pierwotne, tylko, że z minusem. Dotyczy to np. zapisów na kontach kosztów, które ujmuje się po stronie Wn, natomiast korekty – również po tej stronie, ale ze znakiem (-). W takim przypadku po stronie Ma kont kosztów ujęte będą wyłącznie przeksięgowania na wynik finansowy a nie zmniejszenia kosztów z tytułu korekt. Dzięki temu suma zapisów po stronie Ma będą stanowiły ich salda na koniec roku⚠.

Podobnie jest w przypadku umorzenia ŚT. Zachowując na tym koncie czystość obrotów, po stronie Ma będziemy mieć wyłącznie kwotę amortyzacji ↘️ a po stronie Wn tylko zmniejszenia z tytułu sprzedaży i likwidacji.

Gdyby korekta (zmniejszenie) amortyzacji została ujęta po stronie Wn konta 070, wówczas obroty konta zostałyby zawyżone i nie można byłoby na ich podstawie odczytać wartości likwidacji i amortyzacji ŚT🏗.

W przypadku zapasów🔋⚙️🔩, po stronie Wn rejestruje się przyjęcia i ich korekty (ze znakiem minus) a po stronie Ma rozchody. Zachowując takie zasady, będziemy mogli uzgodnić wartość rozchodów z kontami kosztów (zależnie od rodzaju pozycji zapasów będą to koszty zużycia materiałów, wartość sprzedanych towarów lub produktów).

Dlatego warto wprowadzić powyższe zasady w swoich księgach aby ułatwić sobie uzgadnianie ksiąg na koniec roku oraz wychwytywanie ewentualnych błędów.

Co oznacza niezgodność obrotów po stronie Ma konta Umorzenie ŚT i WNiP z saldem konta amortyzacji w przypadku gdy ww. czystość obrotów została zachowana?

Czy jest to więc nieprawidłowość❓

Jeżeli nie mamy do czynienia z aktualizacją wyceny ŚT i WNiP (a jedyna taka miała miejsce w 1995 roku) lub z jednostką, która umorzenie nalicza w ciężar funduszu własnego (zamiast go amortyzować), taka niezgodność oznacza błąd ⛔

Każde bowiem naliczenie amortyzacji ujmowane jest Wn Amortyzacja Ma Umorzenie.

Jeśli chodzi o uzgadnianie środków trwałych i umorzeń, to tutaj należy skontrolować likwidacje, czyli sprawdzić, czy obroty Wn konta Umorzeń nie przekraczają obrotów Ma konta ŚT.

👉 Różnica między tymi wartościami stanowi wartość netto rozchodowanego niefinansowego majątku trwałego.

Wartość tę porównujemy z uzyskanymi przychodami z tytułu rozchodu i w ten sposób otrzymujemy albo zysk albo stratę, którą należy wykazać w RZiS 👇👇👇

Jak zdobyć upragnioną pracę na najlepszych warunkach

1. Jak przygotować się do rozmowy o pracę aby świetnie wypaść?

2. Jak napisać CV, któremu nie oprze się przyszły pracodawca?

3. Jakie 3 najczęstsze błędy popełniają ubiegający się o pracę?

4. Jakich pytań należy się spodziewać na rozmowie o pracę?

5. Co zrobić aby nie szukając pracy otrzymywać wartościowe propozycje?

Wywiad z Aleksandrą Oryńską-Grzybek – ekspertką kariery,
z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
w korporacjach międzynarodowych

👉👉👉 Dzisiaj Koniec Zapisów na wersję Premium Kursu Księgowego – Bilansisty Sprawdź 👇

https://ksiegowy-bilansista.gr8.com/

Odpowiedzi na Wasze pytania:

Przedstawiam odpowiedzi na przesłane do mnie pytania:

1. Jak stosować tzw. konta “uszczelkowe” w kręgu kosztów

2. Kiedy należy wprowadzić konto “580” rozliczenie produkcji i jak je stosować

3. Czy należy inwentaryzować rozliczenia międzyokresowe i jak to robić.

Aby dowiedzieć się więcej 👉👉👉 Dołącz do najnowszej edycji Kursu Bilansisty – teraz masz aż 3 opcje do Wyboru: https://ksiegowy-bilansista.gr8.com/