Jak zdobyć upragnioną pracę na najlepszych warunkach

1. Jak przygotować się do rozmowy o pracę aby świetnie wypaść?

2. Jak napisać CV, któremu nie oprze się przyszły pracodawca?

3. Jakie 3 najczęstsze błędy popełniają ubiegający się o pracę?

4. Jakich pytań należy się spodziewać na rozmowie o pracę?

5. Co zrobić aby nie szukając pracy otrzymywać wartościowe propozycje?

Wywiad z Aleksandrą Oryńską-Grzybek – ekspertką kariery,
z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
w korporacjach międzynarodowych

👉👉👉 Dzisiaj Koniec Zapisów na wersję Premium Kursu Księgowego – Bilansisty Sprawdź 👇

https://ksiegowy-bilansista.gr8.com/

Odpowiedzi na Wasze pytania:

Przedstawiam odpowiedzi na przesłane do mnie pytania:

1. Jak stosować tzw. konta “uszczelkowe” w kręgu kosztów

2. Kiedy należy wprowadzić konto “580” rozliczenie produkcji i jak je stosować

3. Czy należy inwentaryzować rozliczenia międzyokresowe i jak to robić.

Aby dowiedzieć się więcej 👉👉👉 Dołącz do najnowszej edycji Kursu Bilansisty – teraz masz aż 3 opcje do Wyboru: https://ksiegowy-bilansista.gr8.com/

Quiz ze zmian w podatku dochodowym CIT

Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa:

1️⃣ Która spółka staje się podatnikiem CIT w 2021 roku

a. Spółka jawna, jeśli przynajmniej jednym ze wspólników nie jest osoba fizyczna i dodatkowo nie złoży informacji o wspólnikach do naczelnika US właściwego dla jej siedziby i naczelników US jej wspólników

b. Spółka jawna, jeśli przynajmniej jednym ze wspólników nie jest osoba fizyczna i dodatkowo nie złoży informacji o wspólnikach nie będących osobami fizycznymi do naczelnika US właściwego dla jej siedziby i jej wspólników

c. Spółka komandytowo-akcyjna

d. Spółka komandytowa, której wspólnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty

e. Spółka komandytowa, której przynajmniej jednym wspólnikiem nie jest osoba fizyczna

f. Odp. a) i c) są prawidłowe

g. Odp. c) i d) są prawidłowe

h. Odp. a) i d) są prawidłowe

i. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

2️⃣ Przychodem podatkowym w jednostce, która zgodnie z przepisami podatkowymi tworzy tzw. fundusz inwestycyjny jest:

a. Równowartość dokonanych dotychczas odpisów na fundusz inwestycyjny, jeżeli dokonano wydatku z funduszu na cele inne niż inwestycyjne,

b. Kwota środków pieniężnych wydatkowana na cele inne niż inwestycyjne, jeżeli wydatek został sfinansowany z funduszu inwestycyjnego tworzonego poprzez odpis w koszty podatkowe

c. Równowartość kwoty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z funduszu inwestycyjnego tworzonego w ciężar kosztów podatkowych

d. Odp. a) i c) są prawidłowe

e. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

3️⃣ Obowiązek publikowana realizowanej strategii podatkowej posiadają:

a. Podatnicy podatku CIT, którzy tworzą grupę kapitałową

b. Podatnicy inni niż grupy kapitałowe, jeżeli ich przychody przekraczają 100 mln. zł

c. Podatnicy inni niż grupy kapitałowe, jeżeli ich przychody przekraczają równowartość 50 mln. EUR

d. Podatkowe grupy kapitałowe

e. Odp. a) i b) są prawidłowe

f. Odp. c) i d) są prawidłowe

g. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

4️⃣ Możliwość stosowania stawki podatku 9% mają podatnicy CIT kontynuujący działalność, którzy:

a. W danym roku nie przekroczyli limitu przychodów równowartości w PLN 1.200.000 EUR

b. W danym roku nie przekroczyli limitu przychodów równowartości w PLN 2.000.000 EUR

c. W 2021 roku nie przekroczyli limitu przychodów równowartości w PLN 2.000.000 EUR a poprzednim roku 1.200.000 EUR

d. Zarówno w danym roku, jak i w poprzednim nie przekroczyli limitu przychodów stanowiącego równowartość 2 mln. EUR

e. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

5️⃣ Spółką nieruchomościową jest:

a. Spółka, w której wartość nieruchomości położonych w Polsce wynosi min. 50% sumy bilansowej i przekracza 10 mln zł.

b. Podmiot, w tym osoba fizyczna, w której bilansie wartość nieruchomości położonych w Polsce wynosi min. 50% sumy bilansowej i przekracza 10 mln zł.

c. Podmiot, której wartość nieruchomości położonych w Polsce wynosi min. 50% sumy aktywów i przekracza równowartość w złotych 50 mln EUR.

d. Podmiot, z wyłączeniem osób fizycznych, w którego bilansie wartość nieruchomości położonych w Polsce wynosi min. 50% sumy bilansowej i przekracza 10 mln zł.

e. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

6️⃣ Odpisy na fundusz inwestycyjny NIE stanowią kosztu uzyskania przychodów, jeżeli:

a. Równowartość odpisów została przekazana na wyodrębnionych rachunek bankowy w SKOKu w dniu poprzedzającym dokonanie odpisu

b. Odpis tworzony jest w spółce jawnej

c. Odpis tworzony jest z dopłat wspólników

d. Wydatki sfinansowane z funduszu nie stanowią wydatków inwestycyjnych

e. Spółka komandytowa utworzy go w roku następującym po roku, w którym stała się podatnikiem

f. 5 lat wcześniej dokonano wydatków z funduszu na cele operacyjne

g. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

h. Odpowiedź a, b, c jest prawidłowa

i. Odpowiedź b, c, e jest prawidłowa

j. Odpowiedź b, c, d, e jest prawidłowa

k. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

7️⃣ Stawkę amortyzacyjną dla budynku, który od momentu oddania do używania był przedmiotem najmu przez podatnika CIT i po upływie 10 lat został przez niego odkupiony od wynajmującego w 2021 roku stanowi:

a. Stawka amortyzacyjna wymieniona w wykazie stawek w zał. nr 1 do UPDOP

b. Stawka amortyzacyjna wymieniona w wykazie stawek w zał. nr 1 do UPDOP podwyższona zgodnie z art. 16j dla budynków używanych

c. 10% dla budynków mieszkalnych

d. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Błędy uznawane za przejawy tzw. kreatywnej księgowości

  1. Błędnie przyjęte stawki amortyzacyjne 🕵.

W przykładzie zaprezentowanym w poprzednich postach przedstawiłam błędny sposób ustalania stawek amortyzacji maszyn i urządzeń produkcyjnych 🏗.

Każdorazowo, przyjmując środek trwały ustalano stawki wynikające z przepisów podatkowych, pomimo, że przewidywane okres amortyzacji były znacznie dłuższe – nawet kilkukrotnie 😱.

Spowodowało to, że 30% wartości użytkowanego majątku było w całości zamortyzowane ⬇️.

Amortyzacja maszyn produkcyjnych stanowi element kosztu wytworzenia wyrobu gotowego.

W związku z kurczeniem się rynku, spółka sprzedawała mniej, co powinno skutkować niższym zyskiem ⬇️.

Jednak w sytuacji gdy w “tłustych” latach umorzyła w znacznym stopniu majątek produkcyjny, koszt wytworzenia w ostatnich latach spadł ⬇️, dzięki czemu wyniki finansowe nie uległy obniżeniu ⬇️ jakiego można byłoby się spodziewać.

Takim działaniem spółka niejako “wypłaszczyła” swoje wyniki finansowe – przez wiele lat je zaniżając (poprzez przyspieszoną amortyzację) a w ostatnich latach zawyżając (dzięki zaniżonej amortyzacji).

Tego rodzaju działania stanowią właśnie tzw. kreatywną księgowość, ponieważ manipulując, m.in. metodami wyceny powodują albo zawyżenie albo zaniżenie (zazwyczaj) wyniku finansowego.

2. Tworzenie nieuzasadnionych, nadmiernych rezerw.

Dlaczego rezerwy na ewentualne straty z tytułu zwrotu dotacji nie były zasadne❓

Po pierwsze – nie wystąpiło tzw. zdarzenie przeszłe warunkujące utworzenie rezerwy. Przecież nikt nie podjął decyzji o obniżeniu poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zauważono jedynie tendencję do jego spadku.

Gdyby np. podjęto decyzję o ich stopniowym zwalnianiu lub spowodowano odejście pracowników, wówczas należałoby oszacować jaka będzie wartość netto ŚTsD na moment gdy warunki udzielenia dotacji przestaną być spełnianie, zdyskontować ją na dzień bilansowy i tę kwotę wykazać jako rezerwę.

Dlaczego❓

Bo decyzja zostałaby podjęta w konkretnym roku i ten rok należałoby obciążyć kosztami rezerwy, pamiętając o zmianach wartości pieniądza w czasie.

W naszym przypadku nie zaistniało takie zdarzenie.Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty nie mające źródła w przeszłości. Np. nie tworzymy rezerw na przyszłe straty wynikające z przewidywanych w przyszłości zmian rynkowych.

Po drugie – nie wiadomo kiedy taka strata i w jakiej kwocie wystąpi.

Nie tworzymy rezerw jeśli nie jesteśmy w stanie ich oszacować.

Jeśli jednak wystąpi zdarzenie, którego skutkiem będzie (prawdopodobnie) w przyszłości wypływ tzw. korzyści ekonomicznych (zwykle środków pieniężnych), to należy to ujawnić w Informacji dodatkowej sprawozdania (opisać sytuację i ryzyka).

3. Odpisy aktualizujące aktywa

⚠️ Tworzenie nadmiernych odpisów lub ich zaniżanie stanowi podobnie, jak w przypadku rezerw czy nierzetelnego ustalania stawek amortyzacyjnych, sposób na manipulowanie wynikiem finansowym.

Podobnie jak rezerwy, można je “wykorzystać” do przerzucenia zysku ➕ na kolejne lata, np. w “tłustych” latach tworzy się odpisy czy rezerwy, które rozwiązuje się w czasie gdy wyniki spadają⬇️.

Wartość odpisu aktualizującego ma odzwierciedlać utratę przydatności danej pozycji w dalszej działalności (zmniejszenie ⬇️ częściowe lub całkowite).

Przydatność materiałów produkcyjnych 🔧🔩 będzie to możliwość wykorzystania w procesie produkcyjnym, w przypadku towarów i wyrobów – zdatność do sprzedaż, w przypadku środków trwałych 🏗 – np. zdolność produkcyjna a w przypadku inwestycji w akcje czy udziały – przynoszenia korzyści np. w postaci dywidendy.

✅ Więcej na temat odpisów dowiesz się na webinarze 19 stycznia b.r. o godz. 20.00.