Pułapki Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego

Pułapka nr 1 😱

Wprowadzenia do sprawozdania finansowego – częsty błąd użytkowników programu Novator 😌

Osoby korzystające ze wspomnianego programu (którego jestem współautorką) a który służy do sporządzania sprawozdań finansowych co jakiś czas zgłaszają, że powstał problem przy wysyłce e-sprawozdania do KRS.

✅ Okazuje się bowiem, że na pytanie, na które odpowiedź musi znaleźć się we Wprowadzeniu do SF każdej jednostki (bez względu na to wg jakiego załącznika je sporządza):Czy NIE istnieją przesłanki zagrożenia kontynuacji działania odpowiadają: NIE.

Odpowiedź jest równoznaczna z tym, że ISTNIEJĄ przesłanki zagrożenia kontynuacji, dlatego w kolejnym kroku należy je opisać. Jeśli pozostawi się puste pole e-sprawozdanie zostanie uznane za błędne i nie zostanie zaakceptowane przez system np. RDF.

Jeśli więc nie ma takich przesłanek, odpowiedź na pytanie czy NIE istnieją powinna być tak (czyli tak, zgadza się, nie istnieją).

Pułapka nr 2

Zdarza się, że księgowi sporządzający sprawozdanie uproszczone, czyli wg załącznika nr 4 lub 5 do UoR pomijają informacje dotyczące zastosowanych uproszczeń dla jednostek małych i mikro.

Pozostawienie tego pola pustego, również powoduje, że systemy odrzucają takie e-sprawozdanie.

Jakie informacje tam zawrzeć❓

Będzie to np.:

1️⃣ fakt sporządzenia sprawozdania wg określonego załącznika,

2️⃣ w przypadku jednostek mikro nie sporządzanie Dodatkowych Informacji i Objaśnień i zastąpienie ich Informacją uzupełniającą do bilansu,

3️⃣ niestosowanie zasad ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów (nie tworzenie odpisów aktualizujących i rezerw) czy

4️⃣ rezygnacja z tworzenia rozliczeń m/o biernych na przyszłe świadczenia pracownicze przez niektóre jednostki małe, mikro czy OPP.

ℹ️ Jednostka mała i mikro może bowiem stosować kombinację elementów SF z różnych załączników, do których stosowania jest uprawniona (czyli mała pochodzących z zał. nr 1 i nr 5 a mikro – nr 4,5 i 1).

Uwaga! ⚠️

Niestosowanie zasad Rozp. MF w sprawie instrumentów finansowych przez jednostkę mikro nie jest jej wyborem, tylko przepisem UoR, więc nie znajdzie się to w zakresie stosowanych uproszczeń.

▶️▶️▶️ Pamiętajmy, że we Wprowadzeniu zamieszczamy takie zasady rachunkowości, co do których ustawa daje prawo wyboru a nie wszystkie zastosowane (jak np. w Polityce Rachunkowości).

ℹ️ Natomiast:

1️⃣ ujęcie leasingu wg zasad podatkowych,

2️⃣ pominięcie podatku odroczonego,

3️⃣ zaliczenie do kosztu wytworzenia wyrobów kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,

4️⃣ niestosowanie przepisów rozp. w sprawie instrumentów finansowych to 🔎 uproszczenia niezależne od statusu jednostki, czyli zaliczania się do jednostek małych lub mikro (w związku z podjęciem stosownej uchwały przez organ zatwierdzający i spełnieniem warunków), tylko wynikające z faktu nieprzekroczenia określonych limitów (zbieżnych z właściwymi dla małych jednostek) 📌.

Aby je stosować nie jest konieczna uchwała organu zatwierdzającego, jedynie odpowiednie zapisy w Polityce Rachunkowości i we Wprowadzeniu do SF.

W związku z tym, ich opis można zawrzeć w ogólnych zasadach rachunkowości Wprowadzenia do SF, niekoniecznie w punkcie dotyczącym uproszczeń dla jednostek małych czy mikro 👇👇👇

Pułapki Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę